Geniet van onze acties ! 

(0 item) - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

  • Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en leveringen, inclusief informatie en vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Deze voorwaarden worden in alle gevallen als geaccepteerd beschouwd bij het in ontvangst nemen van de goederen.

 

  • 2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, waarbij enkel onze schriftelijke opdrachtbevestiging van Europacenter bvba als order in bijlage rechtsgeldig is. Telefonische bestellingen zijn bindend maar zullen indien gewenst schriftelijk worden bevestigd. De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen en gewichts- en maataanduidingen zijn, tenzij anders overeengekomen, slechts bedoeld als indicatie. Afwijkingen in kleur, grote en vorm, kunnen zodoende voorkomen. Van alle bovengenoemde afbeeldingen, tekeningen, teksten of berekeningen etc. alsook afbeeldingen in de catalogus of elk ander reclamemateriaal behouden wij ons het eigendoms- en publicatierecht voor en zijn enkel bedoeld om de klant te informeren. Bij onrechtmatig gebruik dienen al deze zaken bij eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

 

3. Prijzen en vracht-/administratiekosten

Alle in onze catalogus genoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW. De juiste prijs wordt in de afzonderlijke orderbevestiging van Europacenter bvba per email of per post medegedeeld, enkel deze orderbevestigingen zijn geldig. Onvoorziene prijsverhogingen zullen worden doorberekend. 
Voor grote, zware, volumineuze artikelen worden de vrachtkosten in zijn geheel doorberekend. Deze kosten worden u, op verzoek, vooraf medegedeeld. Naleveringen geschieden altijd franco huis. Verpakkingskosten worden normaliter niet berekend. Kostbare speciaalverpakkingen, die soms noodzakelijk kunnen zijn, worden in zijn geheel doorgerekend.

 

  • 4. Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen via overschrijving vooraf indien geleverd moet worden ofwel contant met bancontact bij afhaling gebeuren. Bij betalingen anders dan bankoverschrijvingen zullen de hieraan verbonden inningskosten worden doorberekend.  Tevens behouden wij ons het recht voor bestellingen enkel tegen vooruitbetaling te leveren.

  • 5. Leveringsvoorwaarden

Genoemde levertermijnen gelden enkel als indicatie en zullen, behoudens overmacht, steeds zoveel mogelijk worden aangehouden. Indien bestellingen niet of slechts gedeeltelijk worden afgenomen, zijn wij gerechtigd alle ontstane kosten cq vervolgschade in rekening te brengen. De transportwijze zal door ons worden bepaald waarbij wij ons het recht voorbehouden deelleveringen te doen.

 

  • 6. Klachtenafhandeling en aansprakelijkheid

Goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd. Klachten dienen binnen 7 dagen na goederenontvangst schriftelijk te geschieden en geven geen automatisch recht op terugname of kortingen. Terugzending kan enkel na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond, er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik, gebruik van onjuiste materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste behandeling quacq onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn 12 maanden gerekend van het moment van verzenden. Deze termijn geldt eveneens voor vergoeding van vervolgschade waarvan de maximale hoogte gelijk is aan de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Hogere claims alsook winstderving etc worden in ieder geval uitgesloten.

 

  • 7. Omruil- en terugnamegarantie

Goederen, die niet voldoen aan uw verwachtingen, nemen wij na onze toestemming, binnen 7 dagen na levering, weer terug, met uitzondering van op maat gemaakte artikelen. Voorwaarde: de goederen zijn ongebruikt en verpakt in de originele verpakking. De kosten van retourzending zijn voor rekening klant. Na ontvangst worden de goederen door ons gecontroleerd en na akkoord, gecrediteerd. Artikelen die speciaal op maat of kleur vervaardigd zijn worden nooit retour genomen of gecrediteerd.

 

  • 8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden uitdrukkelijk eigendom over geleverde goederen tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever/besteller, ook dan als goederen met of zonder ons medeweten worden doorgeleverd aan derden. Verpanding van door ons geleverde goederen door opdrachtgever/besteller is alleen na onze schriftelijke toestemming toegestaan. Bij wederverkoop op krediet is opdrachtgever/besteller verplicht dit eigendomsvoorbehoud bekend te maken. Bij overdracht van vorderingen blijft opdrachtgever/besteller tot nader ordergerechtigd en verplicht tot invorderen. Ook zal hij na verzoek daartoe per omgaande de schuldenaar bekend maken en deze de overdracht melden, waarbij ook wij gerechtigd zijn de overgedragen vorderingen zelf te innen. Dit laatste in geval het financiële vermogen van opdrachtgever/besteller daar aanleiding toe geeft, hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, bij  surséance van betaling of een faillissement. In deze gevallen vervalt het inningsrecht van opdrachtgever/besteller ook zonder uitdrukkelijke mededeling. In het algemeen verplicht opdrachtgever/besteller zich de goederen naar behoren te onderhouden en tegen brand-, water-, en diefstalschade te verzekeren. Bij dreigende beslaglegging of eigendomsaanspraken door derden is opdrachtgever/besteller verplicht dit per omgaande aan ons mede te delen, om ons zodoende in de gelegenheid te stellen de benodigde gerechtelijke- en andere maatregelen te nemen. Bij verzuim is opdrachtgever/besteller aansprakelijk voor de hieruit voor ons voortvloeiende schade. In ieder geval zullen wij bij dreigend nadeel onze aanspraken zeker stellen of laten stellen. Indien nodig behelst dit tevens het ook zonder toestemming van opdrachtgever/besteller toegang verschaffen tot de goederenopslagplaats. In het geval van opslag elders dient opdrachtgever/besteller bij het opslaan deze toestemming tevens van derden te eisen. In geval van surséance of faillissement strekt het eigendomsvoorbehoud zich, ter dekking van onze totale vordering, ook uit over door ons geleverde en reeds door opdrachtgever/besteller betaalde goederen.

 

  • 9. Vestigingsplaats en rechtbank

Plaats van handeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onze hoofdvestiging. De aan de woonplaats van DBDS verbonden rechter wordt door ons als bevoegd aangemerkt en enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

 

  • 10. Ongeldigheid van voorwaarden

Ongeldigheid van een of meerdere bovengenoemde voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De ongeldige voorwaarde zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het economisch nut van de oorspronkelijke voorwaarde in concreto het meest zal benaderen.